DELITEV OBLASTI SKOZI PRAVNO IZRAZJE

Vabljeni na redno mesečno predavanje z naslovom

DELITEV OBLASTI SKOZI PRAVNO IZRAZJE

Predavanje bo v sredo, 30. maja 2018 ob 13. uri v prvem nadstropju Arhiva 
Republike Slovenije na Zvezdarski 1 v Ljubljani.

Predaval bo dr. Vladimir Simič.

O vsebini:
Med pogoji za pristop k Evropski uniji je tudi ureditev po merilih pravne države. Mednje sodi tudi delitev oblasti. Pojem delitve oblasti se je v teoriji oblikoval v 18. stoletju predvsem v Franciji, ki si je kot vzor jemala politično ureditev v Angliji, kjer so opazili neke primere delitve oblasti in pri Johnu Locku (1632–1704) tudi teoretsko opredelitev. Francoski razmislek izhaja iz kritike absolutizma, Lockove izkušnje pa iz nasprotij med vladarjem in parlamentom. Najstarejši še veljavni primer uzakonitev je ameriška ustava.

Od 18. stoletja naprej velja delitev oblasti za nekaj dobrega. Zato so raziskovalci zgodovine nagnjeni k temu, da posamezen pojav poudarijo kot primer zgodnje delitve oblasti. Danes je splošno sprejeto, da gre za delitev oblasti, kadar je ta deljena na zakonodajno, izvršilno in sodno oblast. Predmet predavanja bodo predvsem izrazi, povezani z omenjeno delitvijo. Najprej splošni pojmi: država, pravo, vladati, oblast, gospostvo. Nato bo pozornost posvečena izrazom, ki se nanašajo na izvršilno oblast: vladar, vlada, svet. Sodna oblast bo predstavljena skozi izraze: pravda, sodišče, deželsko sodišče, prisednik, porota.

Kratek pogled bo namenjen tudi nekaterim ustvarjalcem prava: zbor, skupščina, komun, občina, veča, stan/stanovi, svet, parlament, in nekaterim izrazom v povezavi s t. i. postavljenim pravom: zakon, resolucija, patent, normalija.

Up Next

Related Posts