Podeljeno najvišje stanovsko priznanje, nagrada KLIO, in nagrada Ervina Dolenca za najboljši prvenec

Ob zaključku 39. zborovanja Zveze zgodovinskih društev je bilo podeljeno najvišje stanovsko priznanje zgodovinarjev, nagrada Klio. Nagrajenec dr. Dušan Kos je nagrado prejel za delo Zgodovina morale. 2, Ljubezenske strasti, prevare in nasilje ter njihovo obravnavanje na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo. Dobitnik nagrade Ervina Dolenca za najboljši prvenec je Gašper Mithans.

Dušan Kos

V petek, 28. septembra 2018, je bila ob zaključku 39. zborovanja Zveze zgodovinskih društev npodeljena nagrada Klio za leti 2016 in 2017. Na prireditvi v Cekinovem gradu, kjer domuje Muzej novejše zgodovine Slovenije, je nagrado prejel dr. Du​šan Kos z Zgodovinskega inštituta Milka Kosa, ZRC SAZU za delo Zgodovina morale. 2, Ljubezenske strasti, prevare in nasilje ter njihovo obravnavanje na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo.

Zgodovina morale 2.

V utemeljitvi nagrade petčlanske komisije je med drugim zapisano:

Dušan Kos se v svojem zajetnem raziskovalnem opusu posveča temam, ki so povsem skladne s temo letošnjega  zborovanja [Zveze zgodovinskih društev Slovenije]:  z ljudmi vseh socialnih statusov, ki jih je mogoče srečati na Slovenskem od srednjega veka do začetka moderne dobe, v vsakdanjih položajih. Tudi njegovo izjemno obsežno delo Zgodovina morale je plod tega zanimanja za vsakdanje plati življenja, tudi tiste, ki so praviloma in najraje zamolčane, pa zato niso nič manj resnične in navzoče, kot je vprašanje impotence, devištva ali družinskega nasilja. V Kosovi optiki je morala, ki jo sam celo zoži na »zgolj« ljubezensko moralo, sklop konkretnih vedenj, ravnanj in čustvovanj, misli, pojmovanj in bolj ali manj ponotranjenih  pravil ter pravnih, teoloških in socialno političnih teorij. S pozornostjo in občutljivostjo za konkretna ravnanja posameznikov z imeni in priimki je opozoril na stalno napetost med posameznikom in  njegovim specifičnim, včasih aktivnim odzivom na ustaljene družbene prakse in trajnimi strukturnimi dejavniki, ki se pogosto zdijo skrepenela, nepremagljiva ovira za posameznika in njegove namene, kakršnikoli pač so ti nameni že bili. Kos je torej na zelo konkretni, empirični ravni pokazal na to, kako previdno in natančno moramo ravnati zgodovinarji, kadar hočemo empirično stvarnost prevesti v bolj abstrakten jezik konceptov. Brez take konceptualizacije pa zgodovina kot znanost ne more obstajati, kot ne more obstajati brez skrbnega, sistematičnega in kritičnega dela z viri.

Gre za drugi del obsežnega dela, ki je nadgradil prvi del z naslovom Zgodovina morale 1. Ljubezen in zakonska zveza na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo, ki je izšel leta 2015. Oba dela posegata v zgodovino vsakdanjega življenja in mentalitet, ki skozi vesten pregled zgodovinskih virov umešča pogled bralca zlasti v čas zgodnjega novega veka. Dr. Kos se poslužuje številnih mikroštudij in primerov, ki z različnih perspektiv osvetljujejo razvoj zaznavanja najpogostejših spolnomoralnih problemov. Obe knjigi o morali dajeta vpogled v dog razvoj sodobnega dojemanja ljubezenskih praks in zaznav ter deviacij v straoslovenski in evropski družbi predmoderne dobe.

Gašper Mithans

Podeljena pa je bila tudi nagrada Ervina Dolenca za najboljši prvenec s področja zgodovinopisja. Tokratni prejemnik je dr. Gašper Mithans z Inštituta za zgodovinske študije, ZRS Koper za delo Jugoslovanski konkordat: pacem in discordia ali jugoslovanski “kulturkampf”.

Jugoslovanski konkordat

V svojem prvencu je dr. Mithans poudaril pravni vidik konkordata med Kraljevino SHS/Jugslavijo in Svetim sedežem, poleg tega pa je predstavljen tudi širši družbeni pogled na pogajanja in potrjevanje tega sporazuma. Uvodne odgovore na vprašanje o dolgotrajnosti pogajanj in neuspešnosti ratifikacije jugoslovanskega konkordata ponuja oris politično-relegioznega stanja v prvi Jugoslaviji s kasnejšo umestitvijo problematike odnosov med državnimi oblastmi in Katoliško cerkvijo (zlasti njenim vrhovnim organom) v notranje- in zunanjepolitične povezave kraljevine.

Stanovska nagrada Klio je bila tokrat podeljena enajstič, medtem ko je bila nagrada Ervina Dolenca za najboljši prvenec podeljena četrtič.

Up Next

Related Posts