Prof. dr. Ignacij Voje: Migracijski procesi na Balkanu v času turške oblasti

Dr. Ignacij Voje

Ignacij Voje se je rodil 28. februarja 1926 v Ljubljani. Po končani gimnaziji se je leta 1946 vpisal na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, kjer je že pred končanim študijem zgodovine opravljal delo pomožnega asistenta pri profesorju Gregorju Čremošniku, po diplomi iz obče in narodne zgodovine leta 1951 pa je postal asistent. Med leti 1954-1956 je študiral na Orientalskem inštitutu v Sarajevu, kjer je segel na področje turščine, turške diplomatike in paleografije. Raziskovalno delo je usmeril predvsem v dubrovniško arhivsko problematiko, njegovo srednjeveško gospodarsko zgodovino in njegovo povezavo s širokim zaledjem. Po vrnitvi v Ljubljano je leta 1960 postal predavatelj na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1964 obranil doktorsko disertacijo z naslovom Kreditna trgovina Dubrovnika v srednjem veku. Dopolnjeno in predelano je izdal pri Akademiji znanosti in umetnosti Bosne in Hercegovine, zanjo je leta 1978 prejel nagrado Sklada Borisa Kidriča, še danes pa ostaja eno temeljnih del o gospodarski zgodovini Dubrovnika. Leta 1967 je postal docent, leta 1975 izredni, 5 let kasneje pa redni profesor. Upokojil se je leta 1993. Vsa ta leta je študentom predaval celoten pregled in specialna poglavja zgodovine jugoslovanskih narodov v srednjem in zgodnjem novem veku. Leta 1996 je bil imenovan za zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani, leta 2008 pa je prejel Zoisovo nagrado za življensko delo. Velja za enega najboljših poznavalcev dubrovniškega arhiva.

Poleg pedagoškega dela je opravljal tudi številne administrativne funkcije. Bil je član Jugoslovanskega nacionalnega komiteja za balkanologijo (1975-1989), član Jugoslovanskega komiteja za bizantologijo (1982-1987), od 1976 do 1980 je bil predsednik Zgodovinskega društva za Slovenijo, v času 1980-1982 in 1985-1990 pa tudi predstojnik Oddelka za zgodovino na Filozofski fakulteti.

V razpravah in študijah, objavljenih v domačih in tujih znanstvenih ter strokovnih revijah, je obravnaval trgovske odnose med dubrovniško republiko, balkanskimi deželami in italijanskimi mesti v srednjem veku. Posebej so ga zanimali trgovski stiki med Dubrovnikom in slovenskim prostorom ter posamezniki iz slovenskih krajev v Dubrovniku. Ukvarjal se je tudi s turškimi vpadi na slovensko ozemlje, vlogo celjskih grofov v slovenskem in balkanskem prostoru ter nekaterimi vprašanji protestantizma na Slovenskem. Med njegovimi najpomembnejšimi deli so (poleg doktorske disertacije): pregled zgodovine jugovzhodne Evrope Nemirni Balkan (1994),Slovenci pod pritiskom turškega nasilja (1996), Poslovna uspešnost trgovcev v Srednjeveškem Dubrovniku (2003), skupek zgodovinskih študij Slovenica-Balcanica (2005), pregled dubrovniške zgodovine Starodavni Dubrovnik v besedi in sliki (2011) in krajši zgodovinski zapisi Od Osmanov do Celjanov (2014).

Oddelek za zgodovino 1920-2010: ob devetdesetletnici, ur. Janez Mlinar in Mitja Ferenc. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, 67.

Ignacij Voje, Poslovna uspešnost trgovcev v srednjeveškem Dubrovniku, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2003, 301-307.

Vasko Simoniti, »Prof. dr. Ignacij Voje praznuje sedemdesetletnico«, Zgodovinski časopis, 50 (1996), št. 1, 5-10.

Sašo Jerše, »Prof. dr. Ignacij Voje – osemdesetletnik«, Zgodovinski časopis, 60 (2006), št. 1-2, 5-9.

Up Next

Related Posts