SAMOSTOJNI SVETOVALEC I – arhivar v centalni glavni pisarni v sektorju za splošne zadeve

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) ZAVOD ZA  POKOJNINSKO  IN  INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE objavlja prosto delovno mesto:

 K017010 – 3026  SAMOSTOJNI SVETOVALEC I – arhivar v centralni glavni pisarni v sektorju za splošne zadeve (m/ž)

Za zasedbo delovnega mesta SAMOSTOJNI SVETOVALEC I (m/ž), morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:

 • univerzitetna izobrazba: univerzitetni diplomirani bibliotekar (m/ž), univerzitetni diplomirani zgodovinar (m/ž) ali drug ustrezen poklic s VII/2 stopnjo izobrazbe
 • 3 leta delovnih izkušenj
 • znanje Microsoft Office,
 • znanje slovenskega in tujega jezika

Področje dela:

 • organiziranje in poenotenje arhiviranja tekočih in stalnih zbirk dokumentarnega gradiva
 • koordiniranje dela pri urejanju dokumentarnega gradiva glavnih pisarn
 • uvajanje novih metod in načinov arhiviranja ter izdelava strokovnih podlag za izločanje dokumentarnega in arhivskega gradiva
 • urejanje strokovne knjižnice, vodenje posebnih evidenc dokumentarnega gradiva ter sodelovanje pri opremljanju arhivskih prostorov
 • sodelovanje s pristojnim arhivom.

Zaželena znanja, izpiti in preizkusi:

 • znanja na področju upravljanja z dokumentarnim gradivom
 • znanja na področju varstva dokumentarnega gradiva in arhivskega gradiva
 • znanja na področju hrambe gradiva v elektronski obliki, ter poznavanje področja varstva osebnih podatkov
 • opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom v skladu s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom
 • vozniški izpit B kategorije

Prijava kandidatke ali kandidata mora obvezno vsebovati:

 • kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj,
 • izpolnjen OBRAZEC, ki je sestavni del razpisa in se nahaja na spletnem naslovu https://www.zpiz.si/cms/content/obrazec-za-prijavo-na-prosto-delovno-mesto-v-zpiz,
 • dokazila o izpolnjevanju pogojev (kopija diplome),
 • navedbo delovnega mesta, za katerega kandidat kandidira

Strokovno usposobljenost kandidatov bo zavod presojal na podlagi navedb v prijavi, priloženih dokazil in pogovora z vabljenimi kandidati ter s pisnim preverjanjem kandidatovega znanja, če bo to potrebno.

Ponujamo vam dinamično, strokovno in odgovorno delo, dodatna izobraževanja in usposabljanja v stroki ter možnost osebnega in strokovnega razvoja v urejenem, razvojno usmerjenem in tehnološko naprednem delovnem okolju.

Z izbranimi kandidati bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja, s polnim delovnim časom in tri mesečnim poskusnim delom.

Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev in obveznimi prilogami pošljite na  pošti naslov: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Služba za razvoj kadrov in upravljanje poslovnih procesov, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana, s pripisom: »prijava na razpis arhivar«.

Rok za oddajo vlog je 20. 10. 2018. Vloga se šteje za pravočasno, če je poslana priporočeno najkasneje zadnji dan roka (20. 10. 2018). Formalno nepopolne prijave v razpisnem postopku ne bodo upoštevane.

Up Next

Related Posts