Šola in muzeji

KDAJ? 26. in 27. maj 2017

KJE? Hotel City Maribor, ulica kneza Koclja 22, Maribor

 

Vabljeni na nacionalni strokovni posvet o teoriji in praksi muzejske pedagogike, ki bo med 26. in 27. majem 2017 v Mariboru. Prijave za aktivno udeležbo na posvetu zbirajo do 15.2.2017.

Ameriški filozof in pedagog John Dewey (1859–1952), ki v zadnjem času bolj poglobljeno zanima tudi slovenske raziskovalce pedagogike, je v povezovanju šole z ustanovami, kot so muzeji in knjižnice, videl »združitev vsega, kar je edukacijsko«. Kot predstavnik pragmatistične pedagoške smeri, je šolo videl kot obliko aktivnega učenja, ki naj bo čim bolj življenjsko (smiselno), v to filozofijo izobraževanja pa je vključil tudi muzej. Brez muzeja si Dewey ni predstavljal »edukacije, ki bo pri vseh oblikovala sposobnosti za življenje v demokratični družbi in za oblikovanje demokratične družbe«. Deweyju se je zdelo medinstitucionalno sodelovanje temeljno za relevantno, z življenjem in ne samo s poklicem povezano učenje, saj je v šoli »veliko skrajno nepomembnih učnih vsebin«, ki so »polne naučenih dejstev, ki sploh niso dejstva, in se jih je pozneje treba odučiti«, nasprotno pa so v knjižnicah in muzejih »zbrani, vzdrževani in urejeni najboljši viri preteklosti«.

Med sodobne pedagoške izzive v teoriji in praksi gotovo sodi institucionalno partnerstvo – povezovanje ustanov predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, gimnazijskega ter poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja pa tudi izobraževanja odraslih s kulturnimi in z drugimi ustanovami. Namen takega povezovanja je kakovostnejša vzgoja in izobraževanje. Med temi ustanovami velja posebej poudariti muzeje (v najširšem pomenu besede). Po zaslugi slovenskih muzejev so učiteljem možnosti, ki jih za uresničevanje ciljev kurikuluma nudi muzej, že dodobra znane.
Tudi zapis v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS, da je eden izmed splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja »zagotavljanje sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in širšim okoljem« in pogoste omembe muzejev v učnih načrtih (v kontekstu ciljev, vsebin ali didaktičnih priporočil oz. strategij poučevanja) na vseh ravneh izobraževanja, napotujejo učitelje na pogosto obiskovanje muzejev. Kljub temu pa statistični podatki o komplementarnosti poučevanja kažejo, da tovrstno sodelovanje še ni izkoriščeno v zadostni meri.

Danes v Sloveniji pravih raziskav o pomenu in vplivu obiskovanja muzejev kot avtentičnih kulturnih okolij na vzgoji in izobraževanje pravzaprav nimamo, zato smo se odločili za strokovni posvet, ki je namenjen tako učiteljem na vseh ravneh izobraževanja kot kustosom muzejev in drugih inštitucij z značilnostmi muzeja, ki se na kakršenkoli način ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem.

Vse te vabimo k prijavi svojega prispevka v obliki strokovnih člankov, evalvacij, analiz, študij primerov, delavnic in plakatov (predstavitev strokovnega dela, ki je še v procesu).

Na posvetu so predvideni štirje sklopi, znotraj katerih bodo prispevki razvrščeni. Teme, ki nas bodo še posebej zanimale so tako naslednje:

– Učni načrti in muzeji

Povezave in analize na ravni učnih ciljev, vsebin, metod in oblik dela, pomen tacitnega znanja, izkustveno učenje, konstruktivizem, …

– Medpredmetno povezovanje

V šolah in muzejih. Povezave na ravni učnih ciljev in vsebin, nadgrajevanje znanja, …

– Muzeji in oblikovanje identitete

Osebna, lokalna in nacionalna identiteta, osebnostni razvoj, …

– Sodobni muzejsko pedagoški pristopi

in posebnosti muzejsko-pedagoške didaktike.

 

Več o samem strokovnem posvetu pa na njihovi uradni spletni strani.

Up Next

Related Posts