Urbarji na Slovenskem skozi stoletja

KDAJ? ponedeljek 7. november 2016, ob 11.00 uri

KJE? Arhiv Republike Slovenije (1. nad.), Zvezdarska 1, Ljubljana

 

V Arhivu RS bo potekala predstavitev monografije Urbarji na Slovenskem skozi stoletja, ki sta ga uredila Matjaž Bizjak in Lilijana Žnidaršič Golec.

Predstavitev bo potekala v obliki pogovora z urednikoma in avtorji monografije. Pogovor bo vodil dr. Aleksander Žižek.

 

O vsebini monografije:

Knjiga “Urbarji na Slovenskem skozi stoletja” je znanstvena monografija, ki z različnih vidikov potrjuje, da so urbarji pomembna zvrst arhivskega gradiva in za slovenski prostor dragocen zgodovinski vir. Več stoletij njihovega nastajanja – za slovensko ozemlje izpričano v obdobju od druge polovice 12. do srede 19. stoletja – je močno zaznamovalo tako vsebino urbarjev kot njihovo podobo. Urbarji so postali veliko več kot popisi fevdalne zemljiške posesti ter z njo povezanih dohodkov in pravic. Večinoma so prava zakladnica imen krajev in oseb obeh spolov, pretežno posestnikov ali posestnic temu ali onemu zemljiškemu gospodu podložnih zemljišč.

Zaradi časovnih, krajevnih in drugih posebnosti veljajo urbarji upravičeno za zelo kompleksen, ljubiteljskim, neredko pa tudi poklicnim preučevalcem vsaj sprva težko razumljiv vir. Monografija prepad med urbarji in njihovimi uporabniki korenito zmanjšuje: po eni strani s tem, da prinaša oris razvoja urbarjev in osvetljuje poglavitne prelomnice v njihovi dolgi zgodovini, da vključuje prostor od Goriške do Prekmurja ter da podrobneje razčlenjuje nekatere vsebinsko zgovornejše urbarje. Po drugi strani monografija ob konkretnih zgledih izpostavlja dejstvo, da podatki v urbarjih niso vedno točni in da jih je treba primerjati s podatki v drugih sočasnih virih.

Soizdajatelja monografije sta Arhiv Republike Slovenije in Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU.

Up Next

Related Posts